Welkom bij Partell. Telecom, vanzelfsprekend.

ALGEMENE VOORWAARDEN 123TELCOM B.V. H.O.D.N. PARTELL

Download hier de pdf-versie.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: Partell.
 2. Afnemer: De partij die met Aanbieder een Overeenkomst heeft afgesloten voor afname van producten en/of diensten van Aanbieder.
 3. Dienst: De diensten die door Afnemer in abonnementsvorm van Aanbieder worden afgenomen, alsmede de apparatuur die Afnemer koopt van Aanbieder.
 4. Aansluiting: De koppeling tussen het netwerk van Aanbieder en het interne netwerk van Afnemer waardoor Afnemer gebruik kan maken van de dienst van Aanbieder.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Aanbieder en Afnemer, op grond waarvan Aanbieder de Dienst aan Afnemer ter beschikking stelt.
 6. Accountgegevens: Klantnummer, wachtwoord en technische gegevens die Afnemer krijgt toegekend teneinde gebruik te kunnen maken van de Dienst.
 7. Offerte: Ieder schriftelijk aanbod van Aanbieder voor de levering van Dienst in de vorm van een offerte, prijsopgave of anderszins.
 8. Website: De website van Aanbieder op www.partell.nl.
 9. ACM: Autoriteit Consument en Markt‎.
 10. Telefoniedienst: de dienst van Aanbieder die het mogelijk maakt dat telefoonverkeer wordt afgewikkeld vanaf en naar netwerkaansluitpunten op andere telecommunicatienetwerken (vast of mobiel en zowel in Nederland als in het buitenland) waarmee het netwerk van Aanbieder is verbonden.
 11. FUP: Fair Use Policy; het redelijk gebruik van de Telefoniedienst door Afnemer.

 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, ook als downloadbaar bestand, beschikbaar via de website van aanbieder, en worden op een eerste verzoek per post ter beschikking gesteld aan Afnemer.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, Overeenkomsten en overige betrekkingen tussen Aanbieder en Afnemer.
 3. Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door Aanbieder gehanteerde Algemene Voorwaarden.
 4. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
 5. In alle gevallen waarin een Overeenkomst eindigt blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling daarvan noodzakelijk is.
 6. Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden niet ten aanzien van ten tijde van de wijzigingen lopende Overeenkomsten, tenzij Aanbieder Afnemer tenminste 30 dagen voordat de wijziging(en) van kracht worden schriftelijk (waaronder begrepen via e-mail) van deze wijziging(en) op de hoogte stelt, en wel van toepassing verklaart.
 7. Afnemer heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na de hiervoor vermelde bekendmaking indien de wijzigingen leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van de verplichtingen van Afnemer of indien de dienstverlening wezenlijk afwijkt van de dienstverlening voordat de wijzigingen van kracht werden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle Offertes zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbieder heeft het recht om haar motiverende redenen een Offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens Afnemer aansprakelijk te zijn.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand door tekening door Afnemer van een Offerte van Aanbieder, of door schriftelijke akkoordverklaring door Afnemer met een Offerte van Aanbieder, welke ook via e-mail kan geschieden.
 4. De termijn van de Overeenkomst gaat in op de datum waarop de Dienst is opgeleverd.
 5. Een door Aanbieder afgegeven opleveringstermijn en/of opleveringsdatum geldt te allen tijde als streeftermijn en/of streefdatum en geldt nimmer als fatale termijn.
 6. Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens Aanbieder binden Aanbieder slechts indien deze schriftelijk door Aanbieder zijn bevestigd.
 7. Aanbieder behoudt zich het recht voor aanvragen voor een Dienst te weigeren, hetgeen de aspirant Afnemer zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Aanbieder is niet verplicht een verklaring af te geven omtrent de reden van weigering.

Artikel 4: Uitvoering van de Dienst

 1. Aanbieder is gerechtigd de inhoud van de Dienst technisch zo in te richten als Aanbieder op enig moment beslist. Aanbieder behoudt zich in dit verband (onder andere) het recht voor procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Dienst, procedures, tarieven en overige voorwaarden door te voeren. Indien enige wijziging de Dienst nadelig beïnvloedt, zal Aanbieder zich inspannen Afnemer hierover te informeren.
 2. Aanbieder zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. Aanbieder kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. Aanbieder streeft er naar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij Afnemer zo beperkt mogelijk te houden.
 3. Indien er sprake is van technische problemen is Aanbieder gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is om de technische problemen te verhelpen, zonder Afnemer daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 4. Aanbieder behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van het netwerk, de Dienst en/of de systemen van Aanbieder, de toegang tot (onderdelen van) de Dienst en/of (onderdelen van) haar systeem en/of netwerk (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is. Aanbieder zal indien mogelijk Afnemer tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.
 5. Aanbieder is gerechtigd de technische eigenschappen van de Dienst te wijzigen om aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden.
 6. Aanbieder behoudt zich het recht voor om, zodra zij kennis heeft van onwettige gebruik van Afnemer van de Dienst, de toegang tot de Dienst tijdelijk of definitief te beëindigen. De kosten verband houdende met een eventuele deblokkering en/of de opheffing van een beperking met betrekking tot de toegang van de Dienst worden in dat geval bij Afnemer in rekening gebracht. Deze kosten worden gefixeerd op een bedrag van € 50,-.
 7. Aanbieder is gerechtigd om de Accountgegevens te wijzigen. Aanbieder zal Afnemer van een wijziging tijdig op de hoogte stellen en Afnemer de gewijzigde Accountgegevens meedelen.
 8. Afnemer is gehouden om geleverde Dienst binnen 14 dagen na levering op gebreken te controleren en eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk te melden aan Aanbieder. Gebreken die bij levering niet kunnen worden geconstateerd of niet aanwezig zijn, dienen steeds binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs kunnen worden geconstateerd aan Aanbieder te worden gemeld. Wordt deze periode overschreden dan kan dat het verval van het recht van beroep op een tekortkoming tot gevolg hebben.
 9. De enige verplichting van Aanbieder bij gebreken met betrekking tot het geleverde bestaat uit het herstellen van het gebrek of vervanging van het geleverde, ter keuze van Aanbieder. Gebreken geven geen grond voor beëindiging van de Overeenkomst, tenzij deze binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk per aangetekende post zijn gemeld en Aanbieder er na een  daartoe schriftelijk aangezegde redelijke termijn niet in slaagt aan zijn herstel/vervangingsplicht te voldoen en voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid daarom niet van Afnemer kan worden gevergd.
 10. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van Afnemer, als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. Zulke maatregelen laten de betalingsverplichtingen van Afnemer onverlet.
 11. Klachten over het functioneren van de Dienst dienen schriftelijk te worden aan Aanbieder te worden voorgelegd, met vermelding van het specifieke karakter van de storing, en het tijdstip en de frequentie van het zich voordoen van de storing.

Artikel 5: Installatie van de Dienst

 1. Aanbieder heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Aanbieder.
 2. Afnemer verleent medewerkers van Aanbieder of door Aanbieder ingeschakelde derden toegang tot het installatieadres voor de installatie van de Dienst alsmede voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden in verband met de levering van de Dienst.
 3. Indien Afnemer er voor kiest om de installatie zelf uit te voeren is Afnemer verplicht eventuele instructies van Aanbieder daaromtrent na te komen. Aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet correcte installatie die het gevolg is van handelen of nalaten in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Artikel 6: Beschikbaarheid Dienst

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Aanbieder zich redelijkerwijs inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst op te leveren en operationeel beschikbaar te hebben.
 2. Aanbieder streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst. Aanbieder kan ter zake geen garanties geven. Afnemer is zich ervan bewust dat de beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst mede kan worden bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van netwerken en/of diensten van derden waar Aanbieder gebruik van maakt.
 3. Indien Aanbieder vaststelt dat door Afnemer op het aansluitpunt aangesloten apparatuur  de goede werking van het netwerk van Aanbieder verstoort is Aanbieder gerechtigd de Dienst voor Afnemer onmiddellijk buiten werking te stellen. De Dienst wordt hervat nadat Afnemer de betreffende apparatuur heeft losgekoppeld of op aanwijzing van Aanbieder juist heeft ingesteld.

Artikel 7: Telefoonnummers

 1. Ten behoeve van het gebruik van de Telefoniedienst dient Afnemer te beschikken over één of meer telefoonnummers. Aanbieder kent aan Afnemer één of meer nummers toe. Tevens kan een nummer dat reeds bij Afnemer in gebruik is of een aan hem door de ACM toegewezen nummer daarvoor worden geaccepteerd.
 2. Aanbieder is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummer toewijzing door ACM, alsmede in geval van wijzigingen in de Telefoniedienst of een telecommunicatienetwerk of in andere omstandigheden die naar het oordeel van Aanbieder nummerwijziging noodzakelijk maken. Ten minste drie (3) maanden voordat de wijziging wordt doorgevoerd zal Aanbieder dit aan Afnemer kenbaar maken, behoudens indien omstandigheden noodzaken tot een eerdere wijziging.
 3. Aanbieder is rechthebbende van de door ACM aan Aanbieder toegewezen nummers. In geval van beëindiging van de Overeenkomst vervalt het recht van Afnemer op gebruik van het door Aanbieder aan Afnemer toegekende nummer en staat het Aanbieder volledig vrij het betreffende nummer aan een derde toe te kennen, tenzij het nummer door Afnemer  zal worden geporteerd.
 4. Aanbieder stemt in met het gebruik door Afnemer van een nummer dat door een andere telefonie aanbieder is verstrekt, indien dit naar oordeel van Aanbieder (technisch) mogelijk is. Aanbieder is voor het realiseren van de nummerportering afhankelijk van de levertijd die de andere telefonie aanbieder daarvoor hanteert.
 5. Aanbieder zal voldoen aan een verzoek van Afnemer om bij beëindiging van de Overeenkomst een bij de Telefoniedienst gebruikt nummer mee te nemen naar een aansluiting bij een andere telefonie aanbieder.
 6. Indien Afnemer bij het aangaan van de overeenkomst aangeeft opgenomen te willen worden in een telefoongids of informatiedienst dan zal Aanbieder de gegevens van Afnemer ter beschikking stellen aan de exploitant daarvan. Aanbieder is niet verantwoordelijk voor plaatsing of opname in de telefoongids of informatiedienst en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid. Wijziging in de gegevens als hier bedoeld kunnen worden doorgegeven aan Aanbieder of rechtstreeks aan de desbetreffende exploitant.

Artikel 8: Gebruik Telefoniedienst

 1. Afnemer is verantwoordelijk voor al het gebruik dat van de Telefoniedienst wordt gemaakt via zijn aansluiting en telefoonnummer, ook al gebeurt dat zonder zijn toestemming. Alle gemaakte gesprekskosten zijn voor rekening van Afnemer.
 2. Aanbieder is in het geval Afnemer in een beperkte periode bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke Telefoniediensten (betaalnummers of dure bestemmingen) verschuldigd wordt, gerechtigd om over te gaan tot blokkering van bepaalde bestemmingen, totdat Afnemer tot betaling is overgegaan of zekerheid heeft gesteld. Waar dit in redelijkheid mogelijk is zal Aanbieder Afnemer hierover voorafgaand informeren.
 3. Via het gebruikersportaal van Aanbieder (bereikbaar via de website) kan Afnemer typen bestemmingen blokkeren en deblokkeren.
 4. Via dit gebruikersportaal kan Afnemer te allen tijde inzicht verkrijgen in het gegenereerde gespreksverkeer en de kosten daarvan.

Artikel 9: Fair Use policy

 1. Op diensten waarbij de variabele kosten (b.v. gespreks- of dataverkeer) welke voortvloeien uit het gebruik van de dienst worden afgekocht tegen een vast bedrag per maand is een Fair Use Policy van toepassing.
 2. De prijs van abonnementen met onbeperkt gebruik zijn gebaseerd op gemiddeld historisch gebruik van een dienst. Indien het gebruik gedurende een bepaalde periode sterk afwijkt van dit historisch gemiddelde dan heeft Aanbieder het recht om de prijs van de bundel per direct in overeenstemming te brengen met het nieuw vastgestelde gemiddelde gebruik over de achterliggende periode of de dienst per direct om te zetten naar een variant met variabele kosten.
 3. Sterk afwijken wordt hierbij gedefinieerd als een verviervoudiging van het gebruik in één maand of een verdubbeling gedurende minimaal twee opeenvolgende maanden.
 4. Indien het gebruik van een dienst over een periode van minimaal twee maanden sterk is afgenomen dan is Afnemer gerechtigd om Aanbieder te verzoeken om de prijs van het betreffende abonnement zodanig te verlagen dat deze weer in overeenstemming is met het nieuw vastgestelde gemiddelde gebruik.

Artikel 10: Accountgegevens

 1. De Accountgegevens die Afnemer van Aanbieder ontvangt blijven eigendom van Aanbieder. Het is niet mogelijk om de accountgegevens na beëindiging van de Overeenkomst met Aanbieder te blijven gebruiken.
 2. Aanbieder zendt Afnemer de Accountgegevens toe per e-mail dan wel schriftelijk per post. Aanbieder sluit elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van schade welke mocht ontstaan na de verzending van de Accountgegevens. Met name is Aanbieder niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of verlies van de Accountgegevens.
 3. Afnemer dient met de Accountgegevens zorgvuldig om te gaan. Afnemer is verplicht om verlies, diefstal of misbruik door derden van de Accountgegevens direct melden aan Aanbieder. Tot het tijdstip van melding is Afnemer aansprakelijk voor alle schade, die voortvloeit uit het gebruik dat met de Accountgegevens wordt gemaakt.

Artikel 11: Vergoedingen

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een Offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Afnemer is aan Aanbieder de vergoedingen verschuldigd voor de Dienst volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst. De gesprekstarieven gelden zoals die staan vermeld op de website, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De facturatie van periodieke vergoedingen (abonnementen) start vanaf de datum dat de Dienst in werking is gesteld, en zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Gebruiksafhankelijke vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening zijn gebracht.
 4. Aanbieder is gerechtigd om vooruit betaling te verlangen van (een deel van) de eenmalig en periodiek verschuldigde vergoedingen.
 5. Voor de bepaling van de door Afnemer aan Aanbieder verschuldigde bedragen zijn de gegevens van Aanbieder beslissend tenzij binnen 30 dagen na factuurdatum door Afnemer wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
 6. Reclamaties op facturen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na deze periode vervalt elk recht op vergoeding. Het staat Aanbieder vrij om desondanks bedragen te crediteren.
 7. Aanbieder is gerechtigd prijzen te wijzigen. Aanbieder stelt Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Afnemer heeft in geval van een prijsverhoging 30 dagen vanaf de dag van bekendmaking van de prijsverhoging de tijd om de Overeenkomst schriftelijk per aangetekende post op te zeggen. Na afloop van de periode van 30 dagen wordt Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.
 8. Aanbieder is gerechtigd de prijzen van de Dienst jaarlijks aan te passen zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen. Het hiervoor gebruikte percentage is de jaarmutatie van de dienstenprijsindex (DPI) per 1 juli van het voorgaande jaar zoals die door het CBS wordt gepubliceerd.

Artikel 12: Betaling en eigendomsvoorbehoud

 1. De door Afnemer aan Aanbieder verschuldigde abonnementskosten worden maandelijks vooraf in rekening gebracht; de gebruikskosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
 2. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats door middel van automatische incasso van de door Afnemer aangegeven bankrekening waarvoor Afnemer Aanbieder heeft gemachtigd.
 3. Indien door middel van automatische incasso het aan Aanbieder verschuldigde niet (volledig) is voldaan, dient Afnemer per omgaand voor betaling op andere wijze zorg te dragen, bij gebreke waarvan Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en de wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd is.
 4. Afnemer dient de factuur te voldoen volgens de op de factuur aangegeven betalingswijze en betalingstermijn. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Afnemer is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
 5. Indien Afnemer te lang in gebreke blijft met betaling dan is Aanbieder gerechtigd de dienstverlening aan Afnemer op te schorten. Gedurende de periode dat de dienst is opgeschort blijven de abonnementskosten doorlopen.
 6. Voor zover de Overeenkomst de levering van Producten omvat die in eigendom aan Afnemer worden overgedragen, behoudt Aanbieder zich het eigendom voor tot het moment dat Afnemer al hetgeen Afnemer krachtens de Overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan.
 7. Indien Afnemer, ook na herinnering en aanmaning, in gebreke blijft met betaling van de aansluitkosten of (het overeengekomen deel van) het investeringsbedrag dan is Aanbieder gemachtigd om de overeenkomst te annuleren. Afnemer verbeurt daarmee 25% van de aansluitkosten dan wel het investeringsbedrag als zijnde annuleringskosten.
 8. Is Afnemer in verzuim of schiet Afnemer op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim/tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50,-. Indien aannemelijk is dat Aanbieder hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door Afnemer vergoed te worden.

Artikel 13: Privacy en beveiliging

 1. Afnemer verleent toestemming aan Aanbieder om zijn of haar persoons- en verkeersgegevens op te nemen en te verwerken in de klantenregistratie van Aanbieder die benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van de systemen en netwerken van Aanbieder en voor de (administratieve) beheerstaken. De klantenregistratie is slechts toegankelijk voor Aanbieder en wordt niet aan derden verstrekt tenzij Aanbieder in het kader van de Dienst derden inschakelt, Aanbieder redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Afnemer te doen onderzoeken, dan wel wanneer Aanbieder hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is dan wel ter uitsluitende beoordeling van Aanbieder.
 2. Aanbieder kan de persoons- en verkeersgegevens gebruiken teneinde Afnemer Aanbieder-aanbiedingen te doen, tenzij Afnemer per aangetekend schrijven heeft aangegeven daartegen bezwaar te hebben.
 3. Afnemer heeft recht op inzage in zijn persoonsgegevens zoals die door Aanbieder zijn vastgelegd. Voor vragen en/of opmerkingen over de verwerking door Aanbieder van de gegevens kan Afnemer zich schriftelijk wenden tot de klantenservice van Aanbieder.
 4. Aanbieder spant zich in voor een degelijke beveiliging van de Dienst. Aanbieder geeft echter geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Afnemer of derden die ondanks de door Aanbieder genomen maatregelen mocht ontstaan.
 5. Indien Afnemer merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van zijn Accountgegevens, dient Afnemer zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk (waaronder begrepen via e-mail) aan Aanbieder te melden. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst ten gevolge heeft.
 6. Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Aanbieder de persoons- en verkeersgegevens van Afnemer verwijderen, voor zover deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de Overeenkomst of indien Aanbieder anderszins gerechtigd is over deze gegevens te beschikken.

Artikel 14: Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer zal alle voor de uitvoering van de Overeenkomst en de aan hem geleverde Diensten relevante door Aanbieder kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden en zoals van tijd tot tijd door Aanbieder (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) worden meegedeeld, in acht nemen.
 2. Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst, inclusief (onder andere) het gebruik van zijn Accountgegevens. Kosten en gevolgen van onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Dienst en/of de bijbehorende apparatuur komen voor risico van Afnemer.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan om op welke wijze dan ook bij het gebruik van de Dienst rechten van derden te schenden, onrechtmatige handelingen te plegen, in strijd met de wet te handelen of schade aan Aanbieder of derden of te berokkenen.
 4. Het is Afnemer niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan Afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Aanbieder dan wel de overige gebruikers van de Dienst van Aanbieder hindert of het gebruik van de Dienst nadelig beïnvloedt.
 5. Afnemer is verplicht aan Aanbieder gegevens te verschaffen die Aanbieder nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de Dienst waaronder begrepen informatie over aangesloten of aan te sluiten apparatuur.
 6. Afnemer is verplicht om aan redelijke verzoeken van Aanbieder om een handeling te verrichten, die naar het inzicht van Aanbieder noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van de Dienst, te voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het resetten of af- en aankoppelen van apparatuur.
 7. Afnemer dient zich te houden aan de Fair Use Policy, hieronder wordt verstaan het beleid van Aanbieder betreffende het redelijk gebruik door Afnemer van telefoon- en dataverkeer zoals dat door Aanbieder op enig moment geldt en bekend is gemaakt via deze Algemene Voorwaarden of op andere wijze.
 8. Afnemer verplicht zich jegens Aanbieder te voldoen aan de voorschriften die in verband met de registratie en het gebruik van telefoonnummers zijn gesteld door de hiermee belaste instanties en vrijwaart Aanbieder voor enige aanspraak van derden ter zake.
 9. Indien Afnemer in strijd handelt met een van de voorgaande leden van dit artikel of indien Aanbieder vermoedt dat Afnemer in strijd handelt met één van die bepalingen, is Aanbieder gerechtigd hem onmiddellijk de toegang tot de Dienst te ontzeggen, de Overeenkomst op te zeggen en/of andere maatregelen te nemen die Aanbieder geraden voorkomen, zonder dat Afnemer aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, of op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Tevens heeft Aanbieder het recht om alle geleden schade te verhalen op Afnemer.
 10. In geval van faillissement of schuldsanering van Afnemer dient Afnemer Aanbieder hiervan via haar bewindvoerder dan wel curator terstond in kennis te stellen.

Artikel 15: Verhuizing Afnemer

 1. Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging (wijziging van telefoonnummer en emailadres inbegrepen) onverwijld schriftelijk per post of per e-mail mededeling te doen aan Aanbieder.
 2. Verhuizing is geen grond voor voortijdige beëindiging van een Overeenkomst binnen de overeengekomen initiële contractduur.
 3. De administratieve verwerking van een adreswijziging kan enkele werkdagen duren. Aanbieder mag ervan uitgaan dat het laatste door Afnemer opgegeven adres juist is. In geval Aanbieder zich schriftelijk tot Afnemer dient te wenden, is Aanbieder gedechargeerd wanneer Aanbieder dat doet aan het laatste adres dat Afnemer schriftelijk heeft gemeld.
 4. Door het verstrekken van een opdracht tot verhuizing van een data dienst gaat Afnemer akkoord met een hernieuwde minimale contractuur voor deze dienst, welke ingaat op de verhuisdatum van de dienst.

Artikel 16: Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en kan door Afnemer uitsluitend schriftelijk worden beëindigd tegen het einde van de bepaalde looptijd met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn, bij gebreke waarvan de Overeenkomst wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Na afloop van de in de Overeenkomst bepaalde looptijd is Afnemer te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzegtermijn.
 3. Opzegging van één bepaalde dienst heeft nooit tot gevolg dat andere door Afnemer afgenomen diensten ook automatisch worden beëindigd.
 4. Ondanks eerdere opzegging en/of beëindiging van de Overeenkomst moeten altijd worden voldaan de tot aan het einde van de overeengekomen looptijd aan Aanbieder verschuldigde vergoedingen, zijnde de vergoedingen behorende bij de gehele contractduur van de Overeenkomst.
 5. Een gratis Dienst kan, indien Afnemer gedurende een periode van 100 dagen geen gebruik heeft gemaakt van de Dienst, onmiddellijk en zonder nadere kennisgeving door Aanbieder worden beëindigd.
 6. Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:
  1. Degene die namens Afnemer heeft getekend beschikkingsonbevoegd is/blijkt;
  2. Afnemer in gebreke blijft met betaling;
  3. Afnemer één of meer van zijn verplichtingen jegens Aanbieder niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
 7. Aanbieder is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval het faillissement van Afnemer is aangevraagd, Afnemer onder curatele is gesteld, Afnemer onder bewind is gesteld, Afnemer in aanmerking is gekomen voor de schuldsanering, dan wel het aannemelijk is dat Afnemer anderszins niet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zal voldoen.
 8. Indien de Overeenkomst door Aanbieder ingevolge één der artikelen in deze Algemene Voorwaarden tussentijds wordt beëindigd is Afnemer aan Aanbieder afsluitkosten verschuldigd met een minimum van € 50,-.
 9. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van Afnemer geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakings-verplichting, tenzij Afnemer kan bewijzen dat Aanbieder in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Aanbieder zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

Artikel 17: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie op de website.
 2. Indien Aanbieder tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichting(en) uit een Overeenkomst, zal Afnemer Aanbieder deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval Aanbieder onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk per aangetekende post geschieden waarbij aan Aanbieder een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.
 3. Indien blijkt dat Aanbieder toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichting(en) is zij tegenover Afnemer aansprakelijk voor vergoeding van de door Afnemer geleden dan wel te lijden schade, uitsluitend in de zin van het navolgende artikel.
 4. Aanbieder is slechts aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;
  2. Redelijke en aantoonbare kosten, die Afnemer maakt ter voorkoming of beperking van directe schade in de zin van dit artikel;
  3. De schade direct toegebracht aan zaken (is stoffelijk: voor de goede orde zij vermeld dat hieronder niet wordt verstaan software of computersystemen) van Afnemer.
 5. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan het bedrag dat Aanbieder voor de geleverde Dienst dan wel in verband met de Overeenkomst van Afnemer heeft ontvangen in enig jaar, met een maximum van € 1.000,-.
 6. Onder directe schade wordt niets anders verstaan dan bovenstaande, derhalve evenmin gevolgschade. Met name is Aanbieder niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij Aanbieder of derden, handelingen van andere Afnemers, wijzigingen in aanmeldprocedure of Accountgegevens.
 7. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming indien deze tekortkoming veroorzaakt wordt door apparatuur, programmatuur, interfaces, netwerken, systemen of telecommunicatie- lijnen van derden, waaronder begrepen Afnemer, welke niet door Aanbieder worden beheerd.
 8. Afnemer vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door Afnemer en/of onvoldoende naleving door Afnemer van enige verplichting jegens Aanbieder, al of niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 18: Overmacht

 1. Aanbieder is niet aansprakelijk en niet schadeplichtig indien een (gedeeltelijke) tekortkoming in de levering van een Dienst het gevolg is van overmacht, gedefinieerd als omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Een overmacht situatie kan bijvoorbeeld ontstaan uit een natuurramp, internationaal conflict, een gewelddadige of gewapende actie, maatregelen van enige overheid, storing in de elektriciteitsvoorziening of storing in (delen van) een landelijk data- of communicatienetwerk.
 2. Wanneer Aanbieder wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan 30 dagen achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Aanbieder als Afnemer bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 19: Slotbepalingen

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Aanbieder in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever.
 2. Aanbieder is gerechtigd om zonder toestemming van Afnemer (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Diensten en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
 3. Afnemer is niet gerechtigd om zonder toestemming van Aanbieder (enige) rechten en plichten ingevolge de Overeenkomst, de Dienst en/of deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij.
 4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling of Overeenkomst gestalte wordt gegeven.
 5. Op betrekkingen tussen Afnemer en Aanbieder is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Afnemer en Aanbieder worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Almelo, dan wel ter keuze van Aanbieder, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van Afnemer.
 6. Aanbieder is gehouden om medewerking te verlenen aan volgens de wet bevoegd gegeven lasten tot aftappen.

De website van Partell maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Dit doen wij om de website te laten functioneren, gebruik van de website te analyseren en om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Deze cookies zijn essentieel voor het juist tonen en functioneren van de website, hieronder kun je de cookies accepteren.

Opgeslagen cookies kun je verwijderen in de geavanceerde instellingen van jouw browser.

Accepteer cookies